Jaarverslag 2016

Leveranciers en overheid

Leveranciers

Bij de selectie van leveranciers is zowel de commerciële als de ethische kant van de relatie van belang. Absolute voorwaarde hierbij is dat zowel de leveranciers als hun toeleveranciers zich houden aan de geldende wetten en regels van hun land. De manier van zaken doen moet verenigbaar zijn met de normen en waarden van Beter Bed Holding, die gebaseerd zijn op de Global Compact Code van de Verenigde Naties.

De strategische leveranciers is gevraagd de gedragscode leveranciers te ondertekenen. De leveranciers van alle formules van Beter Bed Holding hebben de gedragscode ondertekend. Alle strategische leveranciers zijn afkomstig uit Europa. Jaarlijks wordt er bij minimaal twee leveranciers getoetst of het bedrijf zich conformeert aan de leveranciersvoorwaarden van Beter Bed Holding. Met ingang van 2017 zullen deze leveranciers daarnaast aangesproken worden op de wijze waarop zij hun MVO-beleid vormgeven.

Beter Bed Holding hecht eraan dat respectvol met dieren wordt omgegaan.

Het verdiepen van de relatie met strategische leveranciers heeft ten doel tot een betere samenwerking te komen en daarmee gezamenlijke doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te behalen. Het beheersen van de keten zal een gezamenlijke inspanning van de onderneming en haar toeleveranciers vergen.

Wet- en regelgeving

Beter Bed Holding volgt nadrukkelijk de OESO-richtlijnen. Hiermee speelt de onderneming in op aanstaande, verscherpte wet- en regelgeving op het gebied van rapportage rondom het thema MVO. De richtlijn verplicht 'bedrijven van maatschappelijk belang' transparant te zijn over niet-financiële prestaties, zoals de strategie, milieu, arbeidsomstandigheden, mensenrechten, corruptie en diversiteit aan de top.

Eerlijk bijdragen

In de media is en wordt veel geschreven over belastingontwijking. Daarnaast is de OESO in het najaar van 2015 gekomen met een serie maatregelen gericht tegen ‘Base Erosion and Profit Shifting’ (BEPS). Dit is voor Beter Bed Holding aanleiding geweest haar belastingbeleid expliciet(er) te formuleren. De basisgedachte daarbij is dat de organisatie op een eerlijke manier belasting wil betalen in de landen waar zij actief is. Ook verklaart de organisatie dat zij geen constructies zal toepassen om belasting te ontwijken.

Toezicht en vertrouwen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voert systeeminspecties productveiligheid en audits uit bij Beter Bed. De NVWA heeft vertrouwen in de wijze waarop Beter Bed haar productveiligheidsproces heeft ingericht en in de praktijk brengt. De uitkomst van de systeeminspectie en de audit heeft ertoe geleid dat de NVWA tot en met 2020 op deze aspecten slechts in beperkte mate toezicht heeft gehouden op Beter Bed. Dit is het hoogste predicaat van vertrouwen dat de overheid op het gebied van productveiligheid aan een organisatie kan toewijzen.