Jaarverslag 2016

Bezoldiging Directie

De bezoldiging van de Directie bestaat uit de volgende marktconforme onderdelen:

  • een vast salaris;
  • een pensioenregeling;
  • een variabele beloning;
  • opties op aandelen;
  • overige arbeidsvoorwaarden.

Marktconform vast salaris

Het vaststellen van de marktconformiteit gebeurt op basis van de kennis en ervaring van de individuele commissarissen via een eens per drie jaar door de Raad van Commissarissen uitgevoerde benchmark met een referentiegroep van circa tien vergelijkbare ondernemingen. Begin 2015 heeft deze toetsing opnieuw plaatsgevonden, waarna de vaste salarissen van beide directieleden zijn aangepast.

Marktconforme pensioenregeling

Er is sprake van een beschikbare premieregeling. Voor het percentage van de premie wordt gekeken naar andere ondernemingen waarbij de leden van de Raad van Commissarissen zijn betrokken, evenals naar de fiscaal toegelaten maxima op dit gebied. De Directievoorzitter en de Financieel Directeur hebben over 2016 een bijdrage ontvangen van respectievelijk 30% en 25% over het vaste salaris.

Variabele beloning

De variabele beloning is grotendeels resultaatafhankelijk en staat gedeeltelijk ter discretie van de Raad van Commissarissen.

De maximale variabele beloning bedraagt in 2016 voor de Directievoorzitter 60% van het bruto vaste jaarsalaris (gesplitst in 50% voor kwantitatieve doelen en 50% voor kwalitatieve doelen); en voor de Financieel Directeur 50% van het bruto vaste jaarsalaris (gesplitst in 40% voor kwantitatieve doelen en 60% voor kwalitatieve doelen).

De volgende tabel vat de kwantitatieve (waaronder variabelen als omzet en EBITDA) en kwalitatieve, aan de strategie gekoppelde doelstellingen en de door de Directie behaalde resultaten samen, waaruit blijkt dat de Directie zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve doelstellingen gedeeltelijk heeft gerealiseerd.

Directievoorzitter

Financieel Directeur

Max

Score

Beloning

Max

Score

Beloning

Score kwantitatieve doelstellingen

50%

25%

12,5%

40%

25%

10%

Kwalitatieve doelstellingen

Like-for-like groei

10%

100%

10%

Net Promotor Score

10%

100%

10%

Expansie

10%

50%

5%

E-commerce

10%

50%

5%

Teameffectiviteit

10%

100%

10%

12%

100%

12%

IT

12%

100%

12%

Logistiek

12%

100%

12%

Business Support

12%

50%

6%

MVO

12%

50%

6%

Score kwalitatieve doelstellingen

50%

80%

40%

60%

80%

48%

Totaal

100%

52,5%

100%

58%

Bedrag

€ 110.250

€ 72.500

De individuele targets bevatten duidelijke strategische triggerpoints die om concurrentieredenen niet nader toegelicht worden.

Het budget wordt vastgesteld op een niveau dat door de Raad van Commissarissen op het moment van vaststellen als uitdagend, maar haalbaar wordt beoordeeld. Bij het beoordelen van de mate waarin de kwantitatieve doelstellingen zijn behaald, is – en zal worden – meegewogen in hoeverre er sprake is van normale marktomstandigheden en in hoeverre er sprake is geweest van goed ondernemerschap.

Het volgende schema geeft een overzicht van de bezoldiging van de heren Anbeek en Koops over 2016.

in duizend €

Totaal

Salaris

Pensioen

Variabele beloning

Personeels -opties1

A.H. Anbeek

686

350

105

110

121

B.F. Koops

482

250

63

73

96

  1. 1 Betreft het aantal toegekende opties vermenigvuldigd met de waarde van de optie op het moment van toekenning.

Opties op aandelen

Als langetermijnstimulans wordt gebruikgemaakt van opties op aandelen. Opties worden niet alleen toegekend aan de Directie, maar ook aan de managementteams van de verschillende formules.

In de contracten van de bestuurders zijn geen zogenoemde 'change of control'-clausules opgenomen. Wel is het zo dat bij de gestanddoening van een bod op alle aandelen van de onderneming alle opties mogen worden uitgeoefend ongeacht de status van het realiseren van de doelstellingen.

In 2016 heeft de Remuneratiecommissie de werking van de optieregeling geëvalueerd, hetgeen heeft geleid tot een aanpassing in de regeling. De belangrijkste wijzigingen (op hoofdlijnen) betreffen:

  • Vesting in één keer, drie jaar na datum uitgifte.
  • Vesting indien de TSR (Total Shareholder Return) van Beter Bed Holding N.V. de TSR van een Peergroup heeft overtroffen.
  • De Directie dient het bij uitoefening van het optierecht verkregen financieel voordeel te benutten voor de verwerving van aandelen Beter Bed Holding, welke vervolgens gedurende een periode van vier jaar niet te gelde gemaakt mogen worden.

De aangepaste regeling is door de Algemene Vergadering van 19 mei 2016 goedgekeurd.

Bij het formuleren van het bezoldigingsbeleid en het bepalen van de individuele bezoldiging zijn door de Remuneratiecommissie de in de Corporate Governance Code best practice II.2.1. genoemde scenarioanalyses gemaakt.

De heren Anbeek (CEO) en Koops (CFO) bezitten ultimo 2016 de volgende opties op aandelen Beter Bed Holding N.V.:

2016

2015

2014

2011

CEO

CFO

CEO

CFO

CEO

CFO

CEO

CFO

Aantal (in 1.000)

50

40

33

27

27

21

50

-

Waarde bij toekenning per optie

€ 2,41

€ 2,45

€ 1,84

€ 1,58

Uitoefenprijs

€ 19,99

€ 22,79

€ 17,37

€ 14,67

Einde looptijd

18 mei 2021

19 mei 2020

19 mei 2019

28 april 2017

Winstdoelstelling in miljoen €

-

-

-

32

Doelstelling

TSR t.o.v. peer group

TSR>AScX

TSR>AScX

-

Doelstelling gerealiseerd

-

Nee

Deels (33,3%)

Nee

De waarde bij toekenning is voor de serie 2011 bepaald door middel van een actuariële berekening met behulp van het model van Black & Scholes. Voor de series vanaf 2014 wordt gebruikgemaakt van Black & Scholes in combinatie met Monte Carlo-simulaties.

Overige arbeidsvoorwaarden

Beide directieleden hebben de beschikking over een leaseauto.