Jaarverslag 2016

Samenstelling Raad van Commissarissen

Leden van de Raad van Commissarissen worden door de Algemene Vergadering benoemd. De Raad van Commissarissen streeft naar een adequate combinatie van kennis en ervaring inzake de activiteiten van de onderneming. De Raad heeft twee commissies ingesteld, de Auditcommissie en de Remuneratiecommissie. De functie van de selectie- en benoemingscommissie volgens de Nederlandse Corporate Governance Code wordt door de Raad als geheel vervuld.

In 2016 hebben geen herbenoemingen plaatsgevonden. Tijdens de Algemene Vergadering van 18 mei 2017 zal de heer W.T.C. van der Vis worden voorgedragen voor herbenoeming als commissaris voor een periode van vier jaar.