Jaarverslag 2017

Jaarrekening, decharge, dividend

De jaarrekening is door de Directie opgesteld en door de accountant, PwC Accountants, is bij de jaarrekening een goedkeurende controleverklaring verstrekt. Deze verklaring is opgenomen in de controleverklaring in het hoofdstuk Overige gegevens. De Raad van Commissarissen heeft de jaarrekening uitgebreid besproken in aanwezigheid van de Directie en PwC Accountants.

Na het bekend worden van de trading update van de derdekwartaalcijfers op 3 november 2017 is besloten een interim-dividend van € 0,34 per aandeel uit te keren (2016: € 0,34). Conform het voorstel van de Directie wordt voorgesteld een slotdividend van € 0,03 per aandeel uit te keren. Hiermee wordt 86% van de winst over 2017 in de vorm van dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd en is daarmee consistent ten opzichte van voorgaande jaren. Dit is in lijn met het dividendbeleid, dat in de Algemene Vergadering op 27 april 2005 is goedgekeurd.

De Raad van Commissarissen heeft de jaarrekening 2017 goedgekeurd en stelt aan de op 26 april 2018 te houden Algemene Vergadering voor deze dienovereenkomstig vast te stellen en decharge te verlenen aan de leden van de Directie voor het gevoerde bestuur en aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht betreffende het boekjaar 2017.