Jaarverslag 2016

Jaarrekening, decharge, dividend

De jaarrekening is door de Directie opgesteld en door de accountant, PwC Accountants N.V., is bij de jaarrekening een goedkeurende controleverklaring verstrekt. Deze verklaring is opgenomen in de controleverklaring in het hoofdstuk Overige gegevens. De Raad van Commissarissen heeft de jaarrekening uitgebreid besproken in aanwezigheid van de Directie en PwC Accountants.

Na het bekend worden van de trading update van de derdekwartaalcijfers in oktober 2016 is besloten een interim-dividend van € 0,34 per aandeel uit te keren (2015: € 0,39). Conform het voorstel van de Directie wordt voorgesteld een slotdividend van € 0,40 per aandeel uit te keren. Hiermee wordt 85% van de winst over 2016 in de vorm van dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd. Dit is in lijn met het dividendbeleid, dat in de Algemene Vergadering op 27 april 2005 is goedgekeurd.

De Raad van Commissarissen heeft de jaarrekening 2016 goedgekeurd en stelt aan de op 18 mei 2017 te houden Algemene Vergadering voor deze dienovereenkomstig vast te stellen en decharge te verlenen aan de leden van de Directie voor het gevoerde bestuur en aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht betreffende het boekjaar 2016.