Jaarverslag 2016

Auditcommissie

De Auditcommissie bestond in het boekjaar 2016 uit mevrouw De Groot (Voorzitter), de heer Goeminne en de heer Van der Vis. De samenstelling van de Auditcommissie is in overeenstemming met de bepalingen van de Corporate Governance Code, waarbij mevrouw De Groot geldt als financieel expert.

De taak van de Auditcommissie is het adviseren en het assisteren van de Raad van Commissarissen met betrekking tot haar verantwoordelijkheid om toezicht te houden op de wijze waarop de onderneming voldoet aan de regels op het gebied van verslaglegging en Corporate Governance.

De Auditcommissie kwam het afgelopen boekjaar tweemaal bijeen. Bij beide gelegenheden heeft de Auditcommissie in afwezigheid van de Directie met de externe accountant gesproken.

De Auditcommissie heeft met de Directie en de externe accountant, PwC Accountants N.V., uitvoerig de jaarrekening en het bestuursverslag, en de halfjaarcijfers en de bijbehorende management letters inclusief de 'key audit'-onderwerpen besproken. Daarnaast heeft de Auditcommissie aandacht geschonken aan het controleplan 2016, de opvolging van eerdere aanbevelingen, fiscale zaken, liquiditeit en financiering en het risicobeheersings- en controlesysteem.

Ook in 2016 waren de Auditcommissie en de Directie van mening dat de onderneming gezien haar omvang, complexiteit en beheersstructuur geen interne accountantsdienst behoeft. In het licht van de herziene Nederlandse Corporate Governance Code van 8 december 2016 en de groei van de onderneming zal de invulling van de interne accountantsdienst worden heroverwogen. De Directie zal in de loop van 2017 een voorstel aan de Raad van Commissarissen voorleggen omtrent de wijze van invulling.