Jaarverslag 2016

Activiteiten Raad van Commissarissen

In 2016 is de Raad van Commissarissen nadrukkelijk betrokken geweest bij de ontwikkelingen van Beter Bed Holding en haar dochterondernemingen. Tijdens het verslagjaar heeft de Voorzitter veelvuldig contact gehad met de Directie ter voorbereiding van de vergaderingen van de Raad met de Directie. De Raad heeft zes maal met de Directie vergaderd. Verder heeft de Raad drie maal via een conference call met de Directie overlegd.

De Raad van Commissarissen is frequent, tijdig en goed geïnformeerd door de Directie, zowel mondeling als schriftelijk. Daarbij is veel aandacht geschonken aan de operationele resultaten van de diverse formules en de groep. Ook heeft de Raad een bezoek gebracht aan enkele Beter Bed-winkels in België.

Met de externe accountant werd twee keer vergaderd. In maart 2016 zijn de resultaten over 2015, alsook de controlebevindingen besproken. In augustus 2016 zijn de halfjaarcijfers besproken evenals de resultaten van de door de externe accountants uitgevoerde beoordeling van de halfjaarcijfers.

In de vergadering van 15 december 2016 is het budget voor 2017 besproken. Hierin zijn de operationele en financiële doelstellingen van de onderneming opgenomen, alsmede het beleid dat tot het realiseren van deze doelstellingen moet leiden.

In besloten vergaderingen zijn onder meer het eigen functioneren van de Raad van Commissarissen en dat van de individuele commissarissen, de relatie tot de Directie en de samenstelling van de Raad aan de orde gekomen. Het functioneren van de Directie en het arbeidsvoorwaardenbeleid zijn uiteraard ook onderwerp van gesprek geweest.

De Raad van Commissarissen heeft, na een toelichting van haar Auditcommissie, de actualisering van de risico-inventarisatie met de Directie besproken. De procedure rond risicoanalyse, risicobeheersing, risicocontrole en de controle door de externe accountant met betrekking tot de AO/IC in het kader van de jaarrekeningcontrole, biedt naar onze overtuiging voldoende zekerheid voor de bestuursverklaring aangaande de werking van het systeem van risicocontrole en risicobeheersing.

De Raad van Commissarissen stelt tot haar genoegen vast dat het percentage vrouwen op topmanagementfuncties binnen de groep opnieuw is gestegen.